top of page
Misc.

Algemene Voorwaarden MI7 Media Intelligence

1. MI7 Media Intelligence (MI7) is een Eenmanszaak met als doel het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van communicatie en public relations. MI7 is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34304240. MI7 is opgericht door Mischa van de Woestijne.

2. ledere aansprakelijkheid van MI7 en/of Mischa van de Woestijne is beperkt tot het in voor de desbetreffende opdracht is overeengekomen honorarium tot een maximum van € 10.000 (tienduizend euro).

3. MI7 zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf met de cliënt overleggen. MI7 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het verrichte aantal uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van MI7. Door MI7 ten behoeve van de cliënt betaalde c.q. nog te betalen kosten van derden (verschotten) worden separaat in rekening gebracht.

5. De werkzaamheden van MI7 worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn voor alle declaraties van MI7 bedraagt veertien dagen vanaf de declaratiedatum. MI7 behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten. In geval van niet-tijdige betaling is MI7 gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de cliënt, op te schorten. lndien na schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 200 (tweehonderd euro).

6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens MI7 uitgebrachte offertes en zowel mondeling als schriftelijk aanvaarde opdrachten, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten.

7. In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

8. De algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten, inclusief hun erfgenamen.

9. De cliënt vrijwaart MI7 tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht.

10. De rechtsverhouding tussen MI7 en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page